Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
Weidevogels

 

 

 

Per 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel ANLb 2016 in werking getreden. Informatie hierover is te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl

Resultaten 2020

Resultaten 2019

Resultaten 2018

Resultaten weidevogelbeheer Weststellingwerf 2010-2017

Resultaten 2017

Alsnog weidevogelmozaïekbeheer in Oldetrijne.

Nadat er in 2015 voor Oldetrijne geen mogelijkheden waren om deel te nemen aan het ANLb 2016 mozaïekbeheer is er eind 2017 alsnog geld beschikbaar gekomen om mee te doen. Alle deelnemers zijn inmiddels persoonlijk benaderd en het plan is ingediend bij de Provincie.

Uitbreiding mozaïek Ontginning.

Eind 2017 ontstond een mogelijkheid om een deel van de Organisatiekostenvergoeding, normaliter bestemd voor het functioneren van het bestuur, beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer. Het bedrag werd naar verhouding aangevuld door de Provincie.
Het bestuur heeft hier direct gebruik van gemaakt!
Hiermee kon een uitbreiding van het beheer in de Ontginning worden gerealiseerd.

ELAN start inschrijving weidevogelbeheer.

Op vrijdagmiddag 15 mei 2015 worden de deelnemers aan weidevogelmozaiek Oldetrijne (zuid) uitgenodigd om zich in te schrijven voor het nieuwe weidevogelbeheer ANLb2016. Dinsdag 19 mei worden de deelnemers van het collectief De Ontginning verwacht in het dorpshuis te Nijelamer. De betrokken leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Iedereen wordt verzocht om de pakketvoorwaarden goed door te lezen. Voor Oldetrijne is het misschien ook mogelijk om zich in te schrijven voor pakketten van het leefgebied natte dooradering.

 

Op 1 januari 2010 werd de PSAN regeling vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: SNL
Op 1 januari 2016 werd de SNL regeling vervangen door ANLb 2016. In zuidoost Friesland wordt het ANLb2016 uitgevoerd door collectief ELAN.

Naast het nieuwe ANLb 2016 loopt de SNL regeling door totdat het laatste contract is uitgediend. Er hoeft voor de jaren na 2015 geen CBP meer gemaakt te worden, slechts de wijzigingen (voornamelijk bouwland-grasland) moeten in de Toolkit worden verwerkt en doorgegeven aan de Provincie.

In de SNL regeling konden alleen gebieden waar per 100 hectare
minimaal 75 broedparen van de grutto, kievit, scholekster en/of tureluur zitten
meedoen aan het collectieve weidevogelbeheer.
In weidevogelkerngebieden moesten dit
er minimaal 50 zijn.
De gebiedscoördinator
(= de agrarische natuurvereniging)
moest voor het deelnemende gebied
een Collectief Beheer Plan maken met daarin, per gebied, een mozaïekplan.

Zie: Collectief Beheer Plan 2010.
Zie: Collectief Beheer Plan 2011.
Zie: Collectief Beheer Plan 2012.
Zie: Collectief BeheerPlan 2013.
Zie: Collectief BeheerPlan 2014.
Zie: Collectief BeheerPlan 2015.

Dit mozaiek ziet u duidelijk op de
KAARTEN uit de Toolkit waarop de pakketten zijn ingetekend:
Hier van het jaar 2010
Oldetrijne en de Ontginning.

En het jaar 2011  
Gracht, Langelille, Lindedijk
Oldetrijne Noord, Sonnega, Nijelamer en Oldetrijne en Ontginning.

Ook in de SNL regeling konden agrariërs
pakketten afsluiten. Elk pakket heeft zijn eigen voorwaarden.

Pakketvoorwaarden 2011 en 2012
Pakketten 2010.

Zie voor meer informatie:
www.sanl-fryslan.nl
of landelijk:
www.portaalnatuurenlandschap.nl

De eerste resultaten van het SNL beheer vindt u in het weidevogelrapport 2010.
Dit is een ander rapport dan het
monitoringsrapport dat u van ons gewend bent. Vanwege al de wijzigingen in de gebieden hebben wij besloten met een nieuwe tabel te beginnen.

Weidevogelrapport 2017

Weidevogelrapport 2016

Weidevogelrapport 2015

Weidevogelrapport 2014

Weidevogelrapport 2013

Weidevogelrapport 2012

Weidevogelrapport 2011

Weidevogelrapport 2010

Per gebied 2004-2010:
Oldetrijne
Ontginning
Veenpolder
Boijl
Steggerda
Oldelamer/Nijelamer
Resultaten Weststellingwerf 2004-2010

Resultaten door de jaren heen:

2004-2015

2004-2012

Oudere resultaten

 

Onmisbaar hierbij is de samenwerking
met leden van de Vogelwachten
die als vaste nazorgers heel veel
hulp en kennis bieden.
Zij registreren alle nesten op
stippenkaarten
en helpen bij de
nestbescherming.

Samen wordt ook gewerkt aan het
verder professionaliseren van de werkwijze.
We proberen de kennis over vogels
en hun leefgebieden, hun voedselpakket,
hun natuurlijke vijanden,
predatie, enzovoorts te vergroten.

Informatie over weidevogels kunt u
vinden op:
weidevogelinfo.
Met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van
de site: www.vogeldagboek.nl

Voor de mensen die de vogels
en de gebieden in het echt
willen bekijken hebben wij
fietsroutes gemaakt.

Inmiddels zijn de fietsroutes digitaal gemaakt. Via de app van IZI TRAVEL. Lees hieronder het bericht over de Kick-off:

Kick-off van Boer'n tour app.

Vrijdag 28 augustus 2014 wordt in het dorpscentrum van Oldetrijne aan de Kerkhofslaan 4, de fietsroute van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in een modern jasje gepresenteerd. Via de app van IZI TRAVEL is het mogelijk om informatie in de vorm van teksten, geluid en film te laten zien terwijl men de route fietst. De deelnemer hoeft slechts de app te downloaden op de mobiele telefoon.... en natuurlijk te zorgen dat de telefoonbatterij vol is.
Al fietsend krijgt men informatie over de plaats waar men fiets. Voor de agrarische sector is dit een uniek platform om aan burgers te laten zien wat er allemaal speelt op de boerderijen. Aangezien agriërs midden in de samenleving staan en een wezenlijk onderdeel vormen van het gebied waar ze wonen is er ook volop informatie te vinden over historie, kunst en cultuur.
Samen met LTO Noord, afdeling Weststellingwerf en Dorpsbelang Sonnega Oldetrijne heeft projectleider René Kremers de onderwerpen uitgezocht. Naast financiele ondersteuning van de Rabobankvoor ondermeer het camerawerk, hebben veel dorpsgenoten meegewerkt aan de tot stand koming van deze bijzondere route.

De kick-off start om 13.30 uur met een welkom door de voorzitter van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf, Nico van der Weerd. Om 13.50 uur introductie door Sippy Tigchelaar, gevolgd door een korte video en introductie door Alex Toursky, van IZI TRAVEL. Om 14.10 vindt er een forumdiscussie plaats o.l.v. Sippy Tigchelaar. Deelnemers zijn:
1. Jan Huitema, EU parlement
2. Rients Schuddebeurs, Rabobank
3. Frans Kloosterman, Wethouder Weststellingwerf
4. Marc Jansen, Centraal Bureau Levensmiddelen
5. Trienke Elshof, LTO Noord afd. Weststellingwerf
6. Wico de Jong, ELAN
7. Roel Vriesema, Staatsbosbeheer
Tussen 15.00 uur en 16.15 uur wordt een klein gedeelte van de route gefietst waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

U vindt de app op: http://izi.travel/nl/eec7-fietsroute-scherpenzeel-munnekeburen-sonnega-oldetrijne/nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor de resultaten van
2004, 2005, 2006, 2007 en 2008.

Elk gebied in een apart Word document:
Oldetrijne 2004-2009
Steggerda 2004-2009
Boijl 2004-2009
De Ontginning 2004-2009
Veenpolder 2005-2009
Oldelamer/Nijelamer 2005-2009

De totaalcijfers 2004-2009 (pdf bestand) van
Weststellingwerf.

In 2006 werd een BMP telling verricht.
Het bestand is in 2 gedeelten op de site gezet:
het kaft en de verdere inhoud 2006.
Ook in 2009 is de BMP telling gehouden.
Twee gedeelten:
het kaft en de verdere inhoud 2009.
(Let op: groot pdf bestand; downloaden
duurt 2 minuten.
U ziet dan niets maar er gebeurt wel wat.)

De heer Jellema van Vogelwacht De Blesse e.o.
heeft voor ons de cijfers van de BMP tellingen
en de aantallen gevonden nesten op een rij gezet.
Zie schema.

Hieronder kunt u het complete
jaarrapport van 2009 lezen (pdf-bestand).
Exemplaren van de jaarrapportages
kunt u aanvragen via
Contact (zolang de voorraad strekt!)


 

 

In het rapport van 2007 staan bijdragen van
Vogelwacht Wolvega e.o. en van
WBE Kuinder en Linde.
In het rapport van 2008 staan bijdragen van
Vogelwacht Boijl en van
WBE De Veenpolders.
In het rapport van 2009 staan bijdragen van
Vogelwacht De Blesse e.o. en van
WBE Beneden de Linde.

 

 

 

 

 

 

Op 2820 hectare in Weststellingwerf
werd/wordt tussen 2004 en 2010 door
68 boeren verenigd in 6 weidevogelcollectieven
al het mogelijke gedaan om de weidevogels
te beschermen.

Voor het extra werk kregen/krijgen zij
een vergoeding van de overheid
(de SAN-regeling).


 

 

 

 

 

 

 

Stimulering Agrarisch Natuurbeheer.


In het kader van de SAN regeling kunnen
agrariërs pakketten afsluiten bij de overheid.
Per jaar kunnen de aangebodenpakketten
worden gewijzigd.
Als voorbeeld hieronder de pakketten
van 2005. Toen kon bijvoorbeeld geen pakket:
ruige mest worden afgesloten.

Nestbeschermingspakketten:
1801: instapeis 25 broedparen per 100 hectare
1901: instapeis 50 broedparen per 100 hectare,
waarvan 20 paar kritische soorten
2001: instapeis 75 broedparen per 100 hectare,
waarvan 35 kritische soorten

2101: instapeis 100 broedparen per 100 hectare,
waarvan 50 paar kritische soorten.

Oppervlakte minimaal 0,5 hectare

Maatregelen die men moet nemen:
- nesten markeren
- nestbeschermers plaatsen bij beweiding
- nesten sparen
- nesten aangeven op stalkaart

Vergoeding per hectare:
1801: €53,-
1901: €74,-
2001: € 95,-
2101: €116,-

Weidevogelgrasland met rustperiode
vanaf 1 april:
03: -23 mei (€167,-)
04: -1 juni (€220,-)
05: -8 juni (€327,-)
06: -15 juni (€438,-)
07: -22 juni (€496,-)
08: 1 mei tot 15 juni (€178,-)
09: 8 mei tot 22 juni (€178,-)

Oppervlakte minimaal 0,5 hectare

Maatregelen:
- geen chemische bestrijdingsmiddelen
tijdens rustperiode
- tijdens rustperiode niet maaien,
beweiden en/of bewerken
- 08 en 0
9: niet maaien
vanaf 1 april tot begin rustperiode

Vluchtheuvels
10: stroken op percelen met pakket
1801 / 1901 / 2001 / 2101
van minimaal 0,1 ha. en
minimaal 2 meter breed (€438,-)

Maatregelen:
- niet eerder maaien dan twee weken
na de rest van het perceel en
niet vroeger dan 22 mei
- ligging op stalkaart aangeven

Plasdras
11: inundatieperiode 15 feb. tot 15 april (€518,-)
12: inundatieperiode 15 feb. tot 15 mei (€988,-)

Oppervlakte 0,1 tot 1 hectare

Maatregelen:
tijdens de inundatieperiode staat 80% van
de oppervlakte 5 tot 20 cm onder water

Bonte weiderand
13: in 6e jaar 20 plantensoorten per 25 m2
of: in 6e jaar 3 plantensoorten uit de lijst
per vak van 100 m lengte (€1192,-)

Oppervlakte minimaal 50 m2, 1 tot 5 meter breed

Maatregelen:
- niet bemesten, geen bagger opbrengen
- jaarlijks slootschonen: z.s.m. verwijderen,
in elk geval voor 1 april
- periodiek baggeren: ontheffing aanvragen
of buiten de rand neerleggen

Bonte hooirand
14: Als boven

Maatregelen:
- niet bemesten, geen bagger opbrengen
- niet beweiden

Ruige stalmest

  

 

 

 

  

 

Weidevogelcollectieven.


In Weststellingwerf zijn momenteel
6 weidevogelcollectieven.
De deelnemende agrariers hebben
in een bepaald gebied,
als collectief, een aanvraag
ingediend bij de overheid.
Zij nemen deel aan een SAN-regeling.
Deze regeling kent verschillende pakketten.
Zie: Stimulering Agrarisch Natuurbeheer.

Als collectief hebben de boeren
zich opgegeven.
Maar binnen de regeling mag iedere
agrariër wel zelf kiezen tussen
verschillende pakketten.
In het pakket staat welke maatregelen
je moet treffen.
Voordat de collectieven werden gevormd
werd gekeken naar de resultaten
van de voorgaande jaren.
Bij de Vogelwachten was bekend waar
veel weidevogels zaten.


We zijn in 2004 met vier groepen gestart:

Oldetrijne: 520 ha: 10 deelnemers:
Vogelwacht Wolvega

Steggerda: 105 ha: 3 deelnemers:
Vogelwacht De Blesse

Zandhuizen - Boijl: 305 ha: 11 deelnemers:
Vogelwacht Noordwolde en Vogelwacht Boijl

De Ontginning: 460 ha: 13 deelnemers:
Vogelwacht Wolvega e.o. en
Heerenveen -Oranjewoud
.

In 2005 werden drie groepen uitgebreid:
- De Ontginning: 225 ha: 4 deelnemers.
- Steggerda: 12,5 ha: 1 deelnemer
- Oldetrijne:11,5 ha: 1 deelnemer

En er kwamen twee nieuwe groepen bij:
- Nijelamer: 748 ha : 17 deelnemers:
Vogelwacht Wolvega e.o.
- Veenpolder: 496 ha: 8 deelnemers:
Vogelwacht Wolvega e.o.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Resultaten 2004


Olde
trijne
Steg
gerda
Boijl
Ont
ginning
Bedrijven
10 3 11 13
Hectares 520 105 306 460
         
Kievit 140 26 36 148
Scholekster 42 1 5 42
Slobeend 6 0 0 0
Grutto 5 0 9 7
Tureluur 3 1 12 15
Gele
Kwikstaart
0 1 0 0
Veldleeuwerik 0 0 7 0
Graspieper 0 0 3 0
Watersnip 0 0 2 2
Wulp 0 2 2 0
         
Totaal 196 31 76 214
         
Instapeis 130 27 77 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 2005

 

  Olde
trijne
Steg
gerda
Boijl Ont
ginning
Veen
polder
Nije
lamer
Bedrijven 11 4 11 17 8 17
Hectares 509 121 306 693 496 748
             
Kievit 185 25 51 313 225 282
Scholekster 28 2 0 67 31 29
Slobeend 0 0 0 0 0 0
Grutto 11 0 6 20 7 3
Tureluur 3 0 7 29 3 5
Gele
Kwikstaart
0 0 0 0 0 0
Veld
leeuwerik
0 0 18 4 1 2
Graspieper 0 2 11 0 6 4
Watersnip 0 0 0 8 4 0
Wulp 0 1 6 2 2 0
Kuifeend 1 0 0 0 3 0
             
Totaal 228 30 99 443 282 325

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 2006

Tussen haakjes staan verbeteringen die,
na verschijning van het rapport,
zijn doorgegeven door de agrariër.

 

  Olde
trijne
Steg
gerda
Boijl Ont
ginning
Veen
polder
Nije
lamer
             
Bedrijven 11 4 11 17 8 17
Hectares 509 121 306 693 496 748
             
Kievit 195 12 29 249 171 204 (287)
Scholekster 25 2 0 47 (49) 28 33 (36)
Slobeend 1 0 0 1 0 0
Grutto 9 0 3 19 4 7
Tureluur 2 0 2 25 1 5
Gele kwikstaart 0 0 0 0 3 0
Veld
leeuwerik
0 0 2 3 0 0
Graspieper 0 3 14 12 (1) 6 4 (8)
Watersnip 1 0 0 5 1 1 (2)
Wulp 0 1 1 5 1 1
Kuifeend 2 0 4 1 1 0 (1)
Krakeend 1 0 0 2 0 0
Totaal 236 18 55 369 (360) 216 255 (347)
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 2007

 

             
  Olde
trijne
Steg
gerda
Boijl Ont
ginning
Veen
polder
Nije
lamer
             
Bedrijven
11
4
10
17
8
17
Hectares
509
121
306
693
496
748
 
Kievit
161
9
51
207
146
273
Scholekster
27
2
3
46
23
31
Slobeend
0
0
1
1
0
0
Grutto
6
0
1
26
3
16
Tureluur
1
0
2
17
1
9
Gele kwikstaart
2
1
2
0
0
3
Veld
leeuwerik
0
0
3
3
0
2
Graspieper
0
2
36
3
7
10
Watersnip
1
0
0
2
0
0
Wulp
1
0
3
5
1
1
Kuifeend
2
0
0
2
0
2
Krakeend
0
0
3
0
0
0
Totaal
201
14
105
312
181
347
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 2008

 

Olde
trijne

Steg
gerda
Boijl Ont
ginning
Veen
polder
Nije
lamer
             
Bedrijven 11 4 10 17 8 17
Hectares 509 121 306 693 496 748
             
Kievit 159 14 48 227 164 255
Scholekster 29 2 4 38 18 40
Slobeend 0 0 0 1 0 8
Grutto 10 0 3 17 4 21
Tureluur 3 0 3 29 2 14
Gele
Kwikstaart
1 0 4 2 2 2
Veld
leeuwerik
2 0 5 8 0 0
Graspieper 1 3 21 3 7 15
Watersnip 0 0 0 1 0 0
Wulp 0 0 1 9 0 0
Kuifeend 2 0 0 2 0 1
Krakeend 0 0 3 5 0 0
             
Totaal 207 19 92 342 197 356
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelwachten


Er zijn in ons gebied 5 vogelwachten actief.

De meeste nazorgers zijn lid van
Vogelwacht Wolvega e.o.

De voorzitter hiervan is
dhr. Van der Valk uit Oosterzee
en de secretaris is
mevr. Smink uit Oldetrijne

In de Ontginning wordt ook door
nazorgers van
Vogelwacht
Heerenveen-Oranjewoud
gezocht.
De voorzitter daarvan is
dhr. Van den Berg uit Oudehorne
en de secretaris is
dhr. Jansen uit Heerenveen.

In Steggerda wordt gezocht door
nazorgers van
Vogelwacht De Blesse e.o.
Voorzitter is dhr. Wallinga uit Blesdijke.

In Boijl en Zandhuizen wordt gezocht door
Vogelwacht Boijl e.o..
De voorzitter van Boijl is
dhr. De Boer uit Boijl.

Alle vogelwachten
(met uitzondering van Noordwolde)
zijn lid van de
Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten.

Deze bond is al jaren actief op het gebied van
eierzoeken en nazorg. Zij verstrekken de
nazorgpas; zonder nazorgpas mag je
niet eierzoeken!
Ook verzamelen zij de gegevens
van de vogelwachters over de nesten,
kuikens, het vliegvlug worden
van de vogeljongen en predatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stippenkaarten.


De nazorger zoekt in het voorjaar de nesten op.
Hij tekent deze in op de stippenkaart
die op de boerderij ligt.
Als hij een nest niet kan vinden
terwijl uit het gedrag van de vogels wel vast staat
dat er een nest moet zijn, dan schrijft hij dit op.
Ook is het van belang dat zaken als predatie
en verstoring worden opgeschreven.
De stippenkaarten moeten aan het eind
van het seizoen ingeleverd worden bij
de vereniging.
De agrari
ërs krijgen hierover bericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestbescherming.


Zodra de boer werkzaamheden op het land
gaat verrichten moet hij de nazorger
inlichten zodat nesten gemarkeerd
kunnen worden of eventueel verplaatst.
De boer moet de nesten sparen.
En afhankelijk van het pakket dat de boer
gekozen heeft moet hij:
- de maaidatum uitstellen,
- vluchtheuvels creëren (stroken gras
in het weiland niet maaien),
- land plas-dras zetten,
- ruige stalmest uitrijden en
- weideranden niet bemesten en spuiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predatie


In de vergadering van 6 april 2005
voor boeren en nazorgers heeft de heer
Sjouke Bakker van Vogelwacht Nijeholtpade
een interessante lezing gehouden over
het tegengaan van predatie.
Klik hier voor een
verkorte versie van zijn verslag
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BoerenNatuur fietsroutes


De Vereniging van Agrarisch Natuur-
en Landschapsbeheer Weststellingwerf heeft
twee unieke fietsroutes voor u samengesteld
waarin u kunt kennismaken met
het ritme van de seizoenen
en de werkzaamheden van de boeren daarin,
gecombineerd met de zorg voor natuur,
weidevogels en landschap.
Zo kunt u in het voorjaar zien hoe
nestbescherming van weidevogels werkt,
in de zomer kunt u genieten van koeien in de wei
en bloeiende slootranden.
In het najaar volgt de oogst
en bieden de bermen de prachtigste paddestoelen.

U kunt de routes downloaden in Word formaat
door te klikken op de naam.
Daarna kunt u ze op uw eigen computer uitprinten.

Route: "De Westhoek 17 kilometer"


Route: "De Westhoek 30 kilometer"


Startplaats: "De Landerij" in Scherpenzeel
In de Westhoek fietst u met de kleine route
van 17 kilometer door het weidevogelgebied.
Met de lange route van 30 kilometer komt u ook in
het ganzengedooggebied en
rijdt u langs ecologisch beheerde bermen.

Route: "Beekdal Linde 34 kilometer"


Route: "Beekdal Linde 50 kilometer"


Startplaats: Fam. Kroon in Peperga
Deze twee fietsroutes vindt u in de oosthoek
van onze gemeente.
De lange route van 50 kilometer
kunt u ook downloaden met als startpunt
De Blessebrug.

Digitale Nieuwsberichten

 

Een albino kievit uit Nijelamer
(foto van Klaas Vellinga 2014)

 

 

 

 

 

 

 

Witte kievitseieren uit de Ontginning
(foto van Harry Hofstee 2014)

 

 

Onze inspraakreactie op de Koersnotitie Weidevogels (2013).

Koersnotitie weidevogels
Denkrichting Provincie bij het nieuw te ontwikkelen weidevogelbeheer.
Is besproken in de Provinciale Staten van 13 februari 2013.

Plas-dras in de Ontginning

 


Grutto, scholeksters en hazen
op Nij Bosma Zathe

 


Henk, Aleida, Afke en Sippe
met fietsbord

 

Foto's van de evaluatieavond in
Cafe Bos te Schoterzijl
op 9 december 2005